gallery/248-800x167
gallery/robot-system-products-stc-swivel-tool-changers-800x139
gallery/rsp-tool-changers-800x139
gallery/logo
gallery/k-korona-lan- 235x50
gallery/rsp-logo-chao-liang-200x65
gallery/grip-shang-biao-139x50
gallery/deschner
gallery/scanwill
gallery/omil-mini
gallery/ciro-1132x197-banner__da-xiao-800x139

Tel:02-2276 8200

info@danyao-ltd.com

gallery/dan-korona-lan-400x112
gallery/819cc939f923f307eae8f8d3a69345fc_80x140
gallery/knocks-shang-biao-ying-wen-200x64
gallery/ace_1
gallery/danyao-ace-banner
gallery/omil 800
gallery/商標 rotary system

丹耀貿易有限公司

gallery/網路pgn logo 深藍 rgb
gallery/logo_71645d7bee8bc4b184a5ce272ccf03d6_1x
gallery/k-lan-
gallery/image822634
gallery/sm
gallery/ea5749b68182a08987f396593d881f53_35x35
gallery/ciro-small-1-400x128
gallery/ciro 400
gallery/swivel-tool-changers
gallery/tool-changers_1
gallery/va
gallery/pi-nang-2
gallery/bai-p-007-slow-return-00x233[1]
gallery/circ-flexibrush200-200x147
gallery/esm_slip_rings
gallery/lt-e-001-400x314_1[1]
gallery/bai-p-008-3-mini-k-peckchek-400x93[1]

新 產 品

gallery/c6c0fb339d8b1d9e09b1dd4be26ac773_60x97
gallery/ee09cc2355489eddf703386b4f272599_80x114
gallery/17283286898783a313d846d76e3841a0_90x134
gallery/a74a5d6741708b6027af141d55af4ce4_55x108
gallery/24f9550d0d5a4646cc2bb92a266694be_65x124
gallery/7217be7eb9fa4b69f6009e866210ce8c_80x101
gallery/1cfa841f08a3bd556544e56460defbd2_140x131
gallery/710df8bec91141d095c03281557b4411_130x103[1]
gallery/894c08f215f840c362d3b2c69fce62bb_100x140
gallery/f7467d3aeccb67985e9f585efa2b0a28_80x120
gallery/watew
gallery/b8d510522b17369930fcfde792420f23_90x171[1]
gallery/dr050s - 透明
gallery/29de9101f479192edd1893dfdf89ef8c_65x126[1]
gallery/bde0c327a5969ccbae2f8a20e479d92a_100x119
gallery/pdf-g_2 60

無磨擦  膜片氣缸

最低動作壓力 : 0.015bar

gallery/mo-pian-qi-gang-_1
gallery/a5d691f2a5ebf2bc27c8e9e2d21f37ce_30x102
gallery/ccc83f05b38e31dc6dde62e4243b7d43_70x130
gallery/35e98a06014d12d315d2deb9f4837a2c_738x282
gallery/flexicut250-200x131
gallery/shw-2 200x139
gallery/sek-1
gallery/e174bcf610258dfd88bfe3afafa1485a_41x100[1]
gallery/ba157f6bc2a7a24943f5169de0d49af1_64x100[1]
gallery/ddf-3 200
gallery/omil-mfb-4zhua-zhong-kong-zhong-da-xing-_1
gallery/feabb4bf8755652221b4ac2498114f82_100x64[1]
gallery/opp2[1]
gallery/omil-plg25-60-200x119[1]
gallery/omil-psg-100-400x331[1]
gallery/mppm
gallery/flexorbital100-200x141
gallery/flextapper100-200x144[1]
gallery/800
gallery/sworks-目錄檔 50x47
gallery/f5dd36bfd7f8d737191c1c44161127ec_780x188[1]
gallery/lockable-gas-spring
gallery/300 c020
gallery/k-korona-lan-[2]

創新品質、技術、服務、信譽保證

丹耀貿易有限公司

gallery/pdf-g_2 60

KSKS-RJ3002~RJ3006

gallery/400 圖1

KORONA 旋轉接頭,以滿足您的介質類型,壓力,速度和溫度規格。這些獨特的旋轉接頭設計提供多種技術,如機械密封,Teflon密封和具有單通道和多通道選項的靜壓密封。

我們還為需要超過我們標準產品線的應用提供定制設計解決方案。

KORONA 工業用旋轉接頭ROTARY UNIONS

gallery/400 圖4

♠ 丹耀-首頁  > 電氣滑環 &旋轉接頭 > KORONA 流體多通道旋轉接頭

gallery/300 dy 001-p41-ksks-rj3002~rj3006

通道: 2~6通道(M6-最多6通道)

轉速 : 0~100rpm

最高壓力 : 20 Bar

最大使用管徑 :∅4 ~ ∅6
通道大小 : ∅2~∅4
通道牙口尺寸 :M6 
使用流體 : 氣,水,油

KSKS-RJ4002~RJ4006

通道: 2~6通道(1/8-最多6通道)

轉速 : 0~100rpm

最高壓力 : 20 Bar

最大使用管徑 :∅6~ ∅8
通道大小 : ∅4~∅6
通道牙口尺寸 :1/8

使用流體 : 氣,水,油

gallery/300 dy 002-p42-ksks-rj4002~rj4006

KSKS-RJ5002~RJ5006

通道: 2~6通道(1/4-最多6通道)

轉速 : 0~50rpm

最高壓力 : 20 Bar

最大使用管徑 :∅8~ ∅10
通道大小 : ∅6~∅8
通道牙口尺寸 :1/4

使用流體 : 氣,水,油

gallery/300 dy 003-p43-ksks-rj5002~rj5006
gallery/pdf-g_2 60
gallery/pdf-g_2 60
gallery/pdf-g_2 60

KSKS-RJ6002~RJ6006

gallery/200 dy 004-ksks-rj6002~rj6006
gallery/pdf-g_2 60
gallery/pdf-g_2 60
gallery/pdf-g_2 60
gallery/pdf-g_2 60
gallery/pdf-g_2 60
gallery/pdf-g_2 60
gallery/pdf-g_2 60

通道: 2~6通道(3/8-最多6通道)

轉速 : 0~50rpm

最高壓力 : 20 Bar

最大使用管徑 :∅10~ ∅12
通道大小 : ∅8~∅10
通道牙口尺寸 :3/8

使用流體 : 氣,水,油

KSKS-RJ7002~RJ7006

KSKS-RJ4002~SRJ4008

KSKS-RJ3002~SRJ3008

KSKS-RJ5002~SRJ5008

KSKS-RJ6002~SRJ6008

KSKS-RJM7012

KSKS-RJ7002~SRJ7008

gallery/200 dy 005-p44-ksks-rj7002~rj7006

通道: 2~6通道

最高壓力 : 20 Bar

最大使用管徑 :∅16
通道大小 : ∅10~∅14
通道牙口尺寸 :1/2Inch

使用流體 : 氣,水,油

通道: 2~8通道

轉速 : 0~300rpm

最高壓力 : 20 Bar

最大使用管徑 :∅4~ ∅6
通道大小 : ∅2~∅4
通道牙口尺寸 :M6

使用流體 : 氣,水,油

gallery/200 dy 006-p46-ksks-srj3002~srj3008
gallery/200 dy 007-p47-ksks-srj4002~srj4008

通道: 2~10通道

轉速 : 0~300rpm

最高壓力 : 20 Bar

最大使用管徑 :∅6~ ∅8
通道大小 : ∅4~∅6
通道牙口尺寸 :1/8

使用流體 : 氣,水,油

通道: 2~8通道

轉速 : 0~300rpm

最高壓力 : 20 Bar

最大使用管徑 :∅8~ ∅10
通道大小 : ∅6~∅8
通道牙口尺寸 :1/4

使用流體 : 氣,水,油

通道: 2~10通道

轉速 : 0~300rpm

最高壓力 : 20 Bar

最大使用管徑 :∅10~ ∅12
通道大小 : ∅8~∅10
通道牙口尺寸 :3/8 & 1/2"

使用流體 : 氣,水,油

gallery/200 dy 008-p48-ksks-srj5002~srj5008
gallery/200 dy 009-ksks-srj6002~srj6008
gallery/200 dy 010-p49-ksks-srj7002~srj7008

通道: 2~8通道

轉速 : 0~300rpm

最高壓力 : 20 Bar

最大使用管徑 :∅16
通道大小 : ∅14
通道牙口尺寸 : 1/2"

使用流體 : 氣,水,油

gallery/200 dy 011a-p51-ksks-rjm7012

通道: 12 通道

轉速 : 0~150rpm

最高壓力 : 20 Bar

最大使用管徑 :∅6~∅8
通道大小 : ∅4~∅6
通道牙口尺寸 : M6

使用流體 : 氣,水,油

gallery/pdf-g_2 60

KSKS-JM7018~RJM7024

通道: 18 & 24通道

轉速 : 0~150rpm
最高壓力 : 20 Bar
最大使用管徑 :∅6~∅8
通道大小 : ∅4~∅6
通道牙口尺寸 : M6 & 1/8
使用流體 : 氣,水,油

gallery/200 dy 011b-p51-ksks-rjm7018~rjm7024
gallery/400  26113